Gimusi prieš 90 metų

Aušra Svirskienė
1920 m. spalio 1 dieną Lietuvos švietimo ministro K. Bizausko įsaku nedidelė Juozo Naujalio privati mokykla buvo suvalstybinta. Ši data skelbia pirmosios Lietuvoje valstybinės muzikos mokyklos, dabar vadinamos Juozo Gruodžio konservatorija, gyvavimo pradžią.


1920 m. Kaunas dar buvo skurdus miestas, tačiau, gavęs laikinosios sostinės vardą, jis su didžiausiu įkarščiu ėmė puošti savo veidą. Senoji santūri ir patriotiškai nusiteikusi inteligentija pasipildė godžiai gaudančiu europines madas laikinosios sostinės elitu. Į namus rinkosi po pasaulį išsiblaškę menininkai. Valstybinė muzikos mokykla sparčiai augo ir tapo žymiu muzikinės kultūros centru. Pedagogų gretos nuolat pasipildydavo jaunais muzikais, baigusiais mokslus užsienio konservatorijose. Mokyklos gyvenimą dar labiau suaktyvino Operos teatro įsteigimas (1920 m. gruodžio 31 d.), kur daugelis jaunų muzikų pradėjo dirbti dar besimokydami.

 

1927 m. J. Naujalis, pablogėjus sveikatai, atsisakė direktoriaus pareigų ir vadovavimą mokyklai perėmė kompozitorius J. Gruodis. Jis siekė įgyvendinti savo pirmtako brandintą idėją - muzikos mokyklą pertvarkyti į konservatoriją. 1933 m. vasario 7 d. Švietimo ministerijos įsaku Kauno valstybinė muzikos mokykla buvo uždaryta, o vietoj jos įsteigta Kauno konservatorija. Mokykla įsiliejo į konservatoriją, atitikdama žemesnius kursus. 1945 m. ji vėl atgavo savarankiškumą, o po ilgamečio mokyklos ir konservatorijos direktoriaus mirties gavo garbingą Juozo Gruodžio muzikos mokyklos vardą, kartu ir dvasinį testamentą - puoselėti J. Naujalio pradėtas, J. Gruodžio tęsiamas tradicijas, perduoti jas iš kartos į kartą.

 

Keitėsi laikai, keitėsi valdžios, įvairios švietimo reformos keitė mokyklos pavadinimus: muzikos technikumas, aukštesnioji muzikos mokykla, nuo 1993 m. - Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, iki 2006 m. turėjusi aukštesniosios mokyklos statusą.

 

Šiandien pirmoji Lietuvos muzikos mokykla - Juozo Gruodžio konservatorija - peržengė 90 metų slenkstį. Jos raidos kelią norisi palyginti su medžiu, kuris iš liauno želmenėlio išaugo į galingą ąžuolą. Turbūt nė viena mokykla nėra po savo stogu suvienijusi tiek šviesių asmenybių: J. Naujalis, J. Gruodis, K.V. Banaitis, V. Bacevičius, V. Jakubėnas, J. Kačinskas, J. Karnavičius, B. ir A. Dvarionai, N. Martinonis, vėliau E. ir K. Matiukai, M. Alšlebėnaitė, A. Daunoras, E. Martinonienė, A. Barniškis, E. Ragulskienė. Dabartinį pedagogų branduolį sudaro buvę konservatorijos auklėtiniai, o jų priešakyje - visų mylimi ir gerbiami mokytojai D. Vaitkutė, S. Visockas ir mokyklos bibliotekos vedėja A. Baliuškytė.

 

Daugelis konservatorijos absolventų tapo žinomais Lietuvos (ir ne tik) kultūros žmonėmis: V. Landsbergis, A. Ambrazas, A. Arminas, A. Jozėnas, A. Blūšius, A. Mišeikis, G. Kuprevičius, F. Latėnas, D. Kairaitytė, G. Kėvišas, I. Milkevičiūtė, V. Urmanavičiūtė, E. Montvydas, R. Novikaitė ir daugelis kitų.

 

Paskutinę rugsėjo savaitę konservatorijos bendruomenės gyvenimas priminė dūzgiantį bičių avilį. Įprastą gyvenimo ritmą greitino augantis laukiamos šventės jaudulys, paruošiamieji darbai ir koncertų maratonas. Įžanginis rugsėjo 24 d. koncertas prasidėjo koncertų salės ir restauruotų vargonų pristatymu Kauno visuomenei. Po remonto duris atvėrusi salė kiekvieną vakarą kvietė klausytojus į akordeono, liaudies instrumentų, estrados ir džiazo, choro dirigavimo, dainavimo, pučiamųjų, styginių instrumentų ir fortepijono skyrių koncertus, kuriuose dalyvavo esami ir buvę skyrių auklėtiniai. Visus koncertus jungė direktoriaus K. Bliujaus sveikinamasis žodis, trumpai nušviečiantis susitikimo intenciją.

 

Spalio 1-ąją įvyko respublikinė konferencija tema „Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos raida, pasiekimai, ateities vizijos“. Sveikinimo žodžiais konferenciją pradėjo profesorius A. Ambrazas. Jis apžvelgė ir Kauno valstybinės muzikos mokyklos raidą, sudėdamas kertinius akcentus jos transformacijos momentais. Konservatorijos direktorius K. Bliujus pasidalino dabarties problemomis ir ateities vizijomis. Konferencijoje pranešimus skaitė D. Petrauskaitė, A. Kubiliūnas, R. Astrauskas, Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ir Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojai.

 

Spalio 2 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje įvyko iškilmingas koncertas, kuriame dalyvavo dabartiniai ir buvę Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtiniai, Kauno simfoninis orkestras. Muzika kaitaliojosi su Seimo, Vyriausybės, muzikos mokyklų atstovų sveikinimais ir linkėjimais susitikti minint šimtąsias Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos metines.


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.